Информация за проекта

Целта на проекта е да се опишат бъдещите изисквания към компетентностите от новата професионална област техническо обслужване на сгради и да се подпомогне трансфера на придобитите компетентности между и в рамките на отделните европейски страни.

Основните цели на проекта са:

  • Трансфер на VQTS-Maтрицата в новата професионална област техническо обслужване на сгради.
  • Ориентирано към резултатите от ученето описание на компетентностите, необходими за професионална област техническо обслужване на сгради.
  • Улесняване на идентифицирането и признаването на части от компетентностите, които вече са били придобити в рамките на началното професионално обучение в посочената професионална област.
  • Разработване на програми за обучение и допълнително обучение в професионална област техническо обслужване на сгради в страните на всички партньори.
  • Възможност за сравняване на вече съществуващи учебни програми. Чрез това може да се подобри прозрачността на европейските учебни програми в различни измерения, напр. между началната степен на обучение и допълнителното обучение, но също и между европейските страни, както и да се постигне по-голяма прозрачност и гъвкавост/мобилност на европейския пазар на труда.
  • Разработване на предложения за възможно причисляване към националните стандарти (Национална квалификационна рамка (НКР), Европейска квалификационна рамка (ЕКР)), както и за възможно придобиване на кредитни точки.
  • Разработване на предложения за реализиране на части от VQTS-Матрицата във вече съществуващи национални програми за обучение.

Проектът спомага за определянето на актуалните и бъдещи потребности на новия сектор техническо обслужване на сгради и за  представянето по прозрачен и разбираем  начин на изискванията относно компетентността на работещите в този сектор. Чрез проекта на всеки обучаващ се в сферата на техническо обслужване на сгради трябва да се даде възможност да завърши части от своето обучение и последващо квалифициране в друга европейска страна и придобитите там умения и компетентности да бъдат признати като част от неговото собствено образование. По този начин ще се създаде многонационална прозрачност за това, какви компетентности имат/могат да постигнат, или дори трябва да имат бъдещите сътрудници в тази област, за да могат да упражняват тази дейност.  Чрез съставянето на профили на компетентност работодателите могат от своя страна да формулират по-точно и целенасочено потребността си от бъдещи сътрудници, за да имат квалифицирана работна сила.  Проектът трябва да поощри прехода към “зелена икономика” като спомогне за това,  да се реагира своевременно на бъдещите потребности на пазара на труда в тази област (“Eвропа 2020”).