02 – Eмпирично изследване

На първата работна среща ще бъде подготвено емпиричното изследване на свързаните с работата компетентности за професионална област техническа поддръжка на сгради. При това трябва да се преследват следните цели:

1. Изясняване на понятия

Преди съставяне на матрицата на компетентностите и описването на резултатите от ученето, както и оценката и валидирането на единиците от резултатите от ученето, партньорите са изправени пред предизвикателството да се договорят за използването на общ език и обща терминология в рамките на целия проект. Предпоставка за тази договореност трябва да бъде систематиката на ЕКР и прилагането на инструментариума на ECVET за описване на резултатите от ученето. Поради това първата цел на проекта е разработване на съвместна за всички партньори научна основа за VQTS-Maтрицата и описване на единици от резултатите от ученето. Най-важните резултати от непосредствено приключилия проект (VETPRO: DE/10/LLP-LdV/VETPRO/282291 “Квалифициране в областта на възобновяемите енергии”), който формира основата за работата по този проект, ще бъдат използвани и натрупаният в тази област опит ще бъде отразен.

2. Представяне и обсъждане на първи проект на Матрица на компетентностите

Професионален колеж “Адолф Колпинг”, който предлага следдипломно обучение за техници за поддръжка и техническо обслужване на сгради, съставя на база на съществуващата учебна програма първи непълен проект на възможна Матрица на компетентностите за професионална област техническо обслужване на сгради. Този първи проект служи като база за обсъждане на общ въпросник за провеждане на емпирично изследване.

3. Договореност за въпросник за провеждане на емпирично изследване

Първо, въз основа на съществуващата учебна програма и чрез съгласуване с немските партньори от консорциума, колеж “Адолф Колпинг” ще състави въпросник за установяване на необходимите за професионална област техническо обслужване на сгради професионални, методически, личностни и социални компетентности.  Въпросникът ще бъде съгласуван с европейските партньори на първата работна среща по проекта, ще бъде нагоден към изискванията на отделните партньори и след това ще бъде изпратен на фирми, професионални съюзи, камари и институции за професионално обучение и квалификация. Подготовката на оценката на резултатите от въпросниците ще бъде съгласувана и се извършва преди втората работна среща.