03 – VQTS-Maтрица

Главната цел на втория работен пакет е разработването на пълна Матрица на компетентностите за професионална област техническо обслужване на сгради въз основа на резултатите от емпиричното изследване. В професионална област техническо обслужване на сгради, чрез систематичен подход се съчетават и разширяват компетентности от различни области на началната степен на обучение като напр. електротехника, строителна техника, захранване с енергия и информационна техника. Придобиват се компетентности чрез различни квалификационни мерки в областта на  професионалното продължаващо обучение, но също и в областта на началното професионално обучение. Вече съществуващите компетентности, придобити при началното професионално обучение, се установяват чрез матрицата на компетентностите и могат да се използват за признаване, респ. доразвиване на съществуващи квалификационни мероприятия.

Други цели, свързани със съставянето / по-нататъшното използване на Матрицата на компетентностите:

  1. С помощта на Матрицата на компетентностите да се повиши прозрачността и сравнимостта на различните програми за професионално обучение и да се постигне обща разбираема база за доразвиване на съществуващите програми за професионално обучение (развитие на квалификации).
  2. Проверка, дали даден служител притежава компетентности, които могат да бъдат признати за следващите квалификационни мероприятия.
  3. Ползване за признаване на време за обучение, прекарано в чужбина.
  4. Структурирано представяне на прогреса в развиването на компетентности. Дефинираните степени на процеса на развиване на компетентности (= учебни единици), които заедно образуват област на компетентости, се подразделят от “Начинаещ” до “Опитен специалист” в професионална област техническо обслужване и поддръжка на сгради. Представяне, какво обучаващите се знаят, разбират и умеят да правят в рамките на отделните области на компетентност след приключване на учебния процес.