04 – Профили за начално и допълнително професионално обучение

Цели на работния пакет:

  1. Създаване на профили на компетентност (предложения за начално обучение, квалификационни мероприятия и предложения за допълнително обучение), които да се предлагат в институциите за професионално обучение на страните-партньори в областта на техническото обслужване и поддръжка на сгради, но и в рамките на свързани с него учебни курсове за начално професионално обучение.  От отделните части на Матрицата на компетентностите се съставя профил на компетентности, като се идентифицират онези компетентности, които са релевантни за учебната програма на съответната страна-партньор.
  2. Описване на профилите на компетентност и техните особености в наръчник.
  3. Идентифициране на съществуващи методи за оценка, респ. разработване на нови такива, които са подходящи за установяване на съществуващи компетентности, съответно за проверка нарастването на компетентностите.
  4. Улесняване на идентифицирането и последващото валидиране на частични компетентности, които са били вече придобити в рамките на началното професионално обучение.
  5. Установяване на подходящи методи за документиране нарастването на компетентностите (напр. ЕВРОПАС-мобилност).
  6. Предложения за причисляване на профилите на компетентност към НКР, респ. ЕКР. Чрез описването на профилите на компетентност освен това става ясно какви конкретни резултати от ученето, т.е. знания, умения и компетентности, могат да бъдат придобити в рамките на един или няколко учебни курса в институциите за професионално обучение на страните-партньори по проекта. За да се даде възможност за обратна връзка в националните учебни програми и с това „способност за трансфериране“ на единиците резултати от ученето за целите на мобилността, се взема под внимание нивото на резултатите от ученето, които трябва да се постигнат (съгласно EQF-систематиката) и които позволяват причисляване на различните предложения за обучение към различните нива на НКР, съответно ЕКР.
  7. Разработване на предложения за присъждане на кредитни точки в отделните области на компетентности, респ. за отделните единици (= степени за развитие на компетентности).