05 – Мобилности

На този етап от проекта се изпробва практическата приложимост на Матрицата на компетентностите (и на описаните профили на компетентност) чрез  практика на обучаващите се в страните на партньорите. Обучаващите се завършват практика в чужбина във фирми от областта на техническата поддръжка на сгради.

Чрез мобилността трябва да се провери на практика дали учебните единици, които са били завършени в чужбина, се разбират от всички партньори. Но преди всичко партньорите по проекта трябва да потвърдят практически, че определени подлежащи на оценка резултати от ученето, които един обучаващ се е постигнал по време на мобилността, съответстват на специфичните за избраната учебна единица необходими резултати. Валидността на Матрицата на компетентностите се проверява чрез прилагането на разработения в работен пакет 3 Метод за установяване на компетентностите. Така на практика се проверява дали Матрицата на компетентностите и отделни учебни единици са разбрани от обучителите във фирмите, в които е проведена практиката, от учениците в професионалните училища и от самите обучаващи се.  След това се проверява дали валидираният опит на обучаващия се в чужбина би могъл да бъде признат за съществуващите квалификационни мероприятия в областта на техническото обслужване на сгради.

Също така в рамките на Работен пакет 3 разработените методи за оценка и контрол трябва да се проверят относно това, дали те са подходящи инструменти за установяване на придобитите компетентности по време на практиката в чужбина и дали с тях се гарантира база за признаване на една единица като фиксирана измерима величина в рамките на определен профил на компетентности. През този работен пакет се води дискусия относно това, при какви предпоставки е възможно отделни единици от Матрицата на компетентностите не само да се признаят като съставна част от съществуващото образование, а и да се приеме признаването на мероприятия за продължаващо обучение и преквалификация напр. (тихническо обслужнване на сгради или други мероприятия за продължаващо обучение).  Трябва да се дискутира и това, при какви предпоставки отделни единици от Матрицата на компетентностите могат да бъдат използвани за доразвиване и реализация в съществуващи разпоредби относно образованието.