06 – Оценка на мобилностите

Обсъждането на реализирането на отделни учебни единици, респ. разработване на предложения за обвързване на Матрицата на компетентностите с националните системи за обучение, започва на четвъртата работна среща. То ще бъде главната тема в този работен пакет.

Въз основа на  Матрицата на компетентностите и оценката на проведените мобилности други заинтересовани страни ще проверят възможностите за нейното реализиране (Допълнителни консултации с министерства и регионални администрации на отделните страни-партньори). При това реализацията на избраните единици от VQTS-матрицата трябва да се провери в рамките на националните учебни планове и директиви. Освен това “новите компетентности”, които са били признати чрез сравнение на Матрицата на компетентностите със съществуващите учебни планове, трябва да бъдат приведени в съответствие с националните директиви. Освен това трябва да се даде тласък на ново разработване на модули за обучение и преквалификация при включване на всички или избрани единици от VQTS-матрицата.

Темата за реализацията се поощрява след това чрез дефиниране на изисквания за определени сертификати в съответните страни-партньори. Трябва да се определи какви формални условия са свързани със сертфиката.  Като резултат трябва да се разработят сертификати, които могат да бъдат признати във всички страни-партньори и с чиято помощ един обучаващ се в областта на  обслужването и поддържката на сгради получава общо признаване и потвърждаване на придобити в чужбина квалификации (напр. ЕВРОПАС МОБИЛНОСТ).

За Германия е разработено предложение относно това, как може да се извърши включване на резултатите от проекта в по-нататъшното развитие на учебния план на Професионалното техническо училище – Специалност “Техническо оборудване на сгради”, съществуващ за момента само като учебен план за изпробване.

По въпроса за реализация в страните-партньори Испания, Финландия, Франция и България се контактува с органите, упълномощени за вземане на решение. За работната среща по този работен пакет се ангажират регионалните министерства и търговски камари. Въпросът, доколко проектът ще се реализира в страните на партньорите, в началото остава открит. Но при планирането на проекта все пак трябва да се вземе предвид, че компетентните за това органи за вземане на решение трябва  да бъдат ангажирани още отначало в планирането на проекта и да приемат позитивно идеята за реализиране / модернизиране на съществуващите програми за квалификация.