07 – Ползване и разпространение

По-висша цел на проекта е възможно най-широкото разпространение на резултатите от проекта – първо в страните на участващите в него партньори. След това трябва да се извърши разпространение и в други страни от ЕС. Резултатите от проекта се разпространяват още по време на проекта, но особено в края на проекта, както чрез  публикации и конференции, така и от членовете на консорциума.

Разпространението на резултатите от проекта се координира от Областна администрация Кьолн.

Публикациите се извършват на собствения сайта на проекта, чрез публикуване на междинните отчети и финалния отчет, чрез прес-съобщения и други инструменти на публичната дейност. Тези публикации, както и заключителната конференция, ще предоставят информация за проекта и резултатите от него.

Освен това всички партньори ще оповестяват активно резултатите в собствените си мрежи.

Цели:

  1. Разпространение на резултатите от проекта в рамките на организациите на участващите в проекта партньори.
  2. Разпространение на резултатите извън организациите на партньорите, в сферата на техническото обслужване и поддържка на сгради (Целеви групи: фирми, професионални училища, външни обучаващи организации).
  3. Разпространение на резултатите измежду компетентни за вземане на решения институции, които могат да инициират реализиране на резултатите от проекта в в националните системи за обучение и преквалификация (напр. в Германия MSW NRW).
  4. Оказване на помощ за прилагане на ECVET в сферата на техническото обслужване и поддържка на сгради и с това поощряване на националната и транснационална мобилност.  Резултатите трябва да могат да се трансферират в други обучителни програми в този и евентуално в други сектори.
  5. Трансфер и използване на резултатите от проекта за други технически учебни курсове, които се предлагат в професионални колежи в страните на партньорите по проекта.
  6. Разпространение на материални и в някои случаи на нематериални резултати от проекта чрез Областна администрация Кьолн, както и участващи в проекта съюзи, фирми и институции.
  7. Предаване и разпространение на резултатите също и на регионално и европейско ниво, за да се оповестят придобитите знания на компетентните за вземане на решение институции.