08 – Доклад за качеството

Преди началото на проекта и преди всяка работна среща се установяват специални критерии за качество за напредъка и резултатите на всеки работен  пакет. В края на всеки  работен  пакет участниците в проекта биват запитвани за качеството на работата. Качеството по време на целия проект се обезпечава от външен оценител.   Полученият в резултат на това доклад за качеството в края на проекта ще отрази и документира протичането на проекта.