09 – Разпространяване на резултатите

Мероприятия за разпространение на резултатите от проекта ще бъдат организирани от партньорите във всяка от страните с помощта на техните локални и национални мрежи. Резултатите от проекта ще бъдат представени на ключовите “актьори” в образованието, фирмите и други заинтересовани страни от областта на техническата експлоатация на сгради, за да бъдат убедени те да приемат резултатите или да ги нагодят към собствените си потребности.