06 – Liikkuvuuksien arviointi

Liikkuvuuksien arviointi ja kuinka kehitetään erityismahdollisuuksia pätevyysmatriisin, tai yksilöllisten tutkinnon osien integroimiseksi olemassa oleviin kansallisiin koulutusohjelmiin.

Näiden tavoitteiden implementointi kansallisiin ammatillisen koulutuksen järjestelmiin on keskustelun alla neljännessä työpajassa.

Tämä näkökanta on pääaihe tässä työpaketissa. Muut sidosryhmät (paikallishallinto partnerimaissa) tutkivat mahdollisuuksia implementoida matriisin kansallisiin opetussuunnitelmiin. Lisäksi uudet pätevyydet voidaan saada näkyviksi VQTS-matriisin ja olemassa olevien opetussuunnitelmien vertailun avulla, ja ne voidaan ottaa mukaan kansallisiin määräyksiin. Lisäksi on tarpeen kehittää uusia koulutus- ja jatkokoulutusmahdollisuuksia joidenkin VQTS-matriisin yksiköiden avulla.  Tutkinnon osien implementoiminen matriisiin aloitetaan määrittelemällä standardit tietyille todistuksille asianomaisissa maissa. On myös määriteltävä mihin muodollisiin olosuhteisiin todistuksen tulisi liittyä. Viime kädessä on kehitettävä sellaiset todistukset, jotka tunnustetaan kaikissa osanottajamaissa. Tällä tavoin opiskelija voi valmistua BSE-kurssilta ja saada kansainvälisesti tunnustetun tutkinnon riippumatta siitä, missä hän suoritti kurssin tai kokeen.

Saksassa työstetään ehdotusta siitä, kuinka projektin tulokset voidaan hyödyntää BSE-ammattilaisten kansallisen opetussuunnitelman kehittämisessä. Tällainen on nykyisin olemassa vain koeversiona. Asianomaiset päättävät elimet Espanjassa, Suomessa, Belgiassa, ja Bulgariassa ovat mukana vastaamassa kysymykseen siitä, kuinka matriisi implementoidaan kunkin maan kansalliseen opetussuunnitelmaan.

Näin ollen työpajaan tulee mukaan paikallishallinnon ja kauppakamarin edustajia. Vaikkakin kysymystä siitä, voidaanko matriisi implementoida partnerimaiden kansallisiin opetussuunnitelmiin, täytyy pitää ratkaisemattomana nykyisellään, on suunnitteluprojektin kannalta ratkaisevan tärkeää, että asiaankuuluvat päättävät elimet osallistuvat suunnitteluprosessiin. On myös tärkeää varmistaa, että nämä elimet ovat myötämielisiä uusien koulutusohjelmien implementoinnille ja olemassa olevien parantamiselle.