Началo

Главна цел на стратегия “Eвропа 2020” на Европейския съюз е нарастване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на CO2. За да се подпомогне реализирането на тази цел в областта на оборудването на сгради, сградата трябва да се разглежда като комплексна техническа система. Необходим е систематичен  подход, при който се съблюдават всички аспекти на строителството и експлоатацията на сградата.  Получаващата се в резултат на това сфера на дейност е техническото обслужване на сгради (GST). Тази сфера на дейност придобива все по-голямо значение в Европа, но досега съществуват само малко форми на обучение или допълнителна квалификация в областта на GST, базиращи се на този систематичен подход.

С помощта на проекта съществуващите и нови форми на професионално обучение и допълнителна квалификация в сферата на GST трябва да се насочат към този систематичен подход.  Поради това към работещите в тази област се предявяват нови изисквания относно квалификацията. Целта на проекта е тези изисквания относно квалификацията да се идентифицират и да се опишат чрез ориентация към компетентностите. Чрез това от една страна се  цели трансфер на придобитите компетентности между отделните европейски страни, а от друга страна – координиране между предлаганите компетентности и потребностите на пазара на труда.

Тъй като GST комбинира квалификации от различни професионални области, съществува потребност от ясно описване на компетентностите, придобити при началното обучение  и с това улесняване на тяхното използването за нови образователни профили в рамките на GST. За постигане на това моделът на Системата за трансфер на професионални квалификации (VQTS = Vocational Qualification Transfer System) се пренася за сферата на дейност на GST. Свързаните с работата компетентности се описват като учебни единици, разработват се предложения за възможно причисляване на кредитни точки (ECVET) и съществуващите образователни профили в сферата на GST в Европа се представят ясно. Така на всеки обучаващ се в областта на  GST трябва да се даде възможност да завърши части от обучението си в друга европейска страна и придобитите там компетентности и умения да му бъдат признати като част от неговото обучение.

Партньори по проекта са професионални училища от Германия, Франция, България, Финландия и Испания. В емпиричното изследване в областта на GST, реализирането и използването на резултатите от проекта участват и търговски камари, областни администрации, професионални съюзи, сдружения на работодатели и фирми. Емпиричното изследване се провежда в сътрудничество с консултантска фирма в областта на GST KN-Marketing.

За да се обезпечи по-нататъшно развитие на обучението и допълнителната квалификация в областта на GST и се нагоди то към изискванията на пазара на труда, резултатите от проекта ще се реализират чрез съществуващите учебни програми и програми за допълнително обучение в страните на партньорите.

——————-

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.