Kotisivu

ET-2020-strategian keskeinen tavoite on energiatehokkuuden parantaminen ja CO2-päästöjen vähentäminen. ET-2020:n keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi rakennusten operoinnissa on rakennus nähtävä kompleksisena teknisenä järjestelmänä; se vaatii systeemilähestymistavan, jossa kaikki näkökohdat rakentamisesta operointiin on otettava huomioon. Tästä syntyvä uusi toimiala on Building Service Engineering (BSE, rakennusautomaatio), jolla on kasvava merkitys Euroopassa, vaikkakin toistaiseksi alalla on ollut vain harvoja sellaisia BSE-koulutus- ja -jatkokoulutuslaitoksia, jotka perustuvat nimenomaan systeemilähestymistapaan.

Tämän projektin yhteydessä, sekä olemassa oleva ammatillinen koulutus (Vocational Education and Training, VET), että uusi BSE-alan koulutus on tarkoitus suunnata mainitun systeemilähestymistavan mukaisesti. Näin ollen työntekijöiden on täytettävä uudenlaiset pätevyysvaatimukset. Tämä projekti on suunnattu näiden erityisvaatimusten empiiriseen tallentamiseen, sekä näiden erityisvaatimusten mukaisen pätevyyden kuvaamiseen. Tällä tavoin tulevaisuuden työharjoittelun ja jatkokoulutuksen rakenteet on tarkoitus koordinoida paremmin työmarkkinoiden vaatimusten kanssa. Lisäksi halutaan edistää hankitun pätevyyden siirtoa Euroopan eri maiden kesken, sekä vahvistaa työelämän ja ammatillisen koulutuksen välistä yhteistyötä.

Koska BSE yhdistää ja vahvistaa olemassa olevien, systeemistä lähestymistapaa vaativien, työpaikkojen pätevyysvaatimuksia, onkin tarvetta tehdä erilaiset hankitut pätevyydet läpinäkyviksi ja helposti kuvattaviksi BSE:n uusissa ammatillisen koulutuksen profiileissa. Näin VQTS-malli (Vocational Quality Transfer System) siirretään BSE-alalle. Työkohtainen osaaminen kuvataan tutkinnon osina (learning units), kehitetään ehdotuksia mahdollisten opintopisteiden (ECVET) jakamiseksi, ja tehdään olemassa olevat Euroopan koulutusprofiilit läpinäkyviksi.  Jokaisen BSE-alan harjoittelijan tulisi saada tehdä osa työharjoittelustaan jossain toisessa Euroopan maassa, ja kaikkien hankittujen tietojen ja taitojen tunnustamisen osana opiskelijan omaa koulutusrakennetta tulisi olla mahdollista.

Projektin ydinpartnerit ovat etupäässä ammatillisia opistoja Saksasta, Ranskasta, Bulgariasta, Suomesta ja Espanjasta. Empiirisissä tutkimuksissa, projektin implementoinnissa ja sen tulosten käytössä toimivat yhteistyössä kauppakamarit, paikalliset viranomaiset, valtionhallinnot, kauppayhtiöt, työntekijäjärjestöt ja BSE-alan yritykset. Empiirisessä tutkimisessa mukana on myös saksalainen BSE-jatkokoulutusta tekevä konsulttiyritys KN-Marketing.

BSE-alan työharjoittelun ja jatkokoulutuksen, sekä pätevöitymisjärjestelmien koordinoimiseksi, samoin kuin työmarkkinoiden vaatimusten jatkuvaksi parantamiseksi, projektin tulokset tulisi implementoida ammatillisen koulutuksen rakenteisiin sekä koulutuksen ja jatkokoulutuksen opetussuunnitelmiin kaikissa osanottajamaissa.

———————

Tämä projekti on saanut rahoitustukea Euroopan komissiolta. Tämä julkaisu kuvaa ainoastaan kirjoittajan näkemyksiä, eikä komissio ole millään tavalla vastuussa tämän julkaisun sisältämän informaation käytöstä.