07 – Tiedon levitys

Tämän työpaketin aktiviteetit on suunnattu projektin tulosten levittämiseen (joka voidaan katsoa mukana olevaksi prosessiksi). Lopuksi partnerit keskustelevat projektin tulosten siirrettävyydestä muihin koulutuslaitoksiin, uusille alueille ja uusiin partnerimaihin. Mikä tärkeintä projektin tulosten, esim. yritysten pätevyysprofiilien luonnin, käyttöoikeus tulisi taata. Tärkeät päättäjät otetaan mukaan prosessiin, jossa edistetään projektin tulosten kestävyyttä ja siirrettävyyttä.

Saksassa KN-Marketing Oy on ratkaisevassa roolissa, samoin kuin BSE:n ammattialan yritykset, jotka osallistuivat tarvittavien pätevyyksien tutkintaan/arviointiin (työpaketti 1). Projektin sidosryhmät (ministeriöt, kauppakamarit, työntekijäjärjestöt) takaavat kansallisen tiedon levitysprosessin.

Kaikki projektissa mukana olleet ovat hyvin kiinnostuneita kestävästä projektin siirrosta, koska he hyötyvät suoraan tuloksista. Lisäksi suurin osa ulkomailla olevista ammatillisista opistoista toimii projektitulosten välittäjinä kansallisten kontaktiensa vuoksi. Nämä partnerit valittiin tulevaisuuden tiedonlevitystä silmällä pitäen. Projektin partnerit levittävät projektin tuloksia kansallisissa kokouksissa.

Projektin verkkosivu tarjoaa mahdollisuuden tulosten jatkuvaan julkistamiseen ja aikaiseen tiedon levitykseen. Verkkosivun sisäinen alue on tärkeä perusta partnerien väliselle kommunikaatiolle ja sitä tullaan käyttämään tehokkaan yhteistyön takaamiseksi.  Projektille suunnitellaan logo yritysilmeen tukemiseksi kaikissa partnerimaissa. Myös materiaalia työstetään verkkosivulle. Julisteilla ja kirjamerkeillä saavutetaan lyhyen ja pitkän aikavälin kohderyhmät.

EU-Geschäftsstelle sopii partnerien kanssa tehokkaasta tiedonlevityksen strategiasta ensimmäisessä kokouksessa, joten jokainen partneri voi noudattaa omaa alueellista ja kansallista tiedonlevitysstrategiaansa. Kesästä 2013 lähtien jokaisessa osanottajamaassa on ainakin yhden sidosryhmän kokous.